Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Rasprava o objektima i njihovim ostacima vidljivim na površini.

Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Postby admin2 on 26 Jun 2008, 22:24

Firewall wrote:Uzletno-sletna staza je površina namijenjena za uzlijetanje i slijetanje zrakoplova. Njena širina i dužina ovise o namjeni zračne luke i vrsti zrakoplova koji će na nju slijetati i uzlijetati. Obilježena je za dnevne i noćne uvjete letenja.

Obilježavanje za dnevne uvijete
Ovo obilježavanje služi kao pomoć u završnoj fazi prilaza zrakoplova pri slijetanju po danu i uz dobru vidljivost. Oznake se sastoje od linija, brojeva i slova. Najčešće su bijele boje, propisanog su oblika i veličine.

* Oznake staze nalaze se na pragovima uzletno-sletnih staza u obliku dvocifrenog broja koji predstavlja smjer staze u stupnjevima.
* Os staze (centralna linija) je uzdužna isprekidana linija između oznaka praga.
* Prag staze su uzdužne linije paralelne na os staze.
* Rub staze označen je punom linijom uzduž oba ruba na cijeloj dužini između pragova.
* Zone slijetanja obilježavaju se na stazama za precizno prilaženje. Sastoje se od parova linija simetrično postavljenih u odnosu na os staze.
* Točka slijetanja je mjesto na stazi na kojem bi zrakoplov trebao dotaknuti stazu. Oznaka je par pravokutnika simetričnih u odnosu na os staze.

Obilježavanje za noćne uvijete
Ovo obilježavanje služi kao pomoć u završnoj fazi prilaza zrakoplova pri slijetanju po noći kao i po danu u uvjetima lošije vidljivosti.

* Prilazna svjetla ovise o kategoriji zračne luke.

- Jednostavna prilazna svjetla sačinjavaju pravolinijski niz svjetiljki dužine najmanje 420 m u produžetku osi staze i jedan poprečni niz na 300 m od praga. Crvene su boje.
- Svjetla za precizni prilaz kategorije I sačinjavaju osna linija svjetiljki dužine 900 m i više poprečnih nizova svjetala koji su ravnomjerno kraći prema pragu staze. Sustav se dopunjuje bljeskajućim svjetlom bijele boje s tim da bljeskovi počinju na najudaljenijoj svjetiljci i ravnomjerno se kreće prema pragu staze.
- Svjetla za precizni prilaz kategorije II i III sačinjavaju pravolinijski niz svjetiljki dužine 900 m u produžetku osi staze, dvije bočne linije svjetiljki paralelnih osi na 270 m od praga i poprečnih svjetala sustava. Svjetla osi i poprečnih svjetala sustava emitiraju bijelu svjetlost visokog intenziteta a svjetla bočnih nizova isto takvu crvenu svjetlost.

* Rubna svjetla staze postavljena su uzduž oba ruba na udaljenosti najmanje 60 m i bijele su boje.
* Svjetla praga staze postavljena su u poprečnom nizu, označavaju početak staze i zelene su boje. Vidljiva su jedino iz pravca prilaženja.

* Svjetla kraja staze postavljena su u poprečnom nizu, označavaju kraj staze i crvene su boje. Vidljiva su jedino iz pravca prilaženja.
* Svjetla osi staze obavezna su za kategorije II i III. Prostiru se po uzdužnoj osi staze.
* Svjetla zone dodira postavljena su u paralelnim redovima simetrično s osi staze. Prostiru se na 900 m od njenog praga.

Rulnice
Rulnice su putovi po kojima se zrakoplov kreće od uzletno-sletne staze do ulaza na platformu. Radi lakšeg kretanja označene su osi staze i pozicije za čekanje.

Oznake na uzletno-sletnoj stazi
http://hr.wikipedia.org/wiki/Slika:PSS.jpg

Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnim za njegovu sigurnu uporabu > http://www.mmtpr.hr/UserDocsImages/nn-6 ... odromi.htm
admin2
 

Re: Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Postby admin2 on 26 Jun 2008, 22:24

Firewall wrote:(1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. ACAS II (airborne collision avoidance system II): ACAS koji pored prometnih informacija (TAs) omogućava i vertikalne rezolucijske informacije (RAs).

2. aerodromski promet (aerodrome traffic): ukupni promet na manevarskim površinama aerodroma i svi zrakoplovi u letu u okolici aerodroma;

3. aerodromski prometni krug (aerodrome traffic circuit): utvrđena letna putanja kojom moraju letjeti zrakoplovi u okolici aerodroma;

4. aerodromski kontrolni toranj (aerodrome control tower): nadležna kontrola koja je uspostavljena u svrhu obavljanja kontrole zračnoga prometa za aerodromski promet;

5. akrobatski let (acrobatic flight): namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji uključuje naglu promjenu položaja zrakoplova, neuobičajen položaj zrakoplova ili neuobičajenu promjenu brzine leta;

6. alternativna ruta (alternate route): ruta između određenih točaka ili područja koja je različita od željene rute, a koju odabire operator zrakoplova u slučajevima kad željena ruta nije slobodna ili podliježe ograničenjima;

7. apsolutna visina (altitude): vertikalno odstojanje razine, točke ili objekta koji se smatra točkom, mjereno od srednje razine mora (MSL–QNH postavljanje visinomjera);

8. apsolutna visina odluke (decision altitude – DA) odnosno visina odluke (decision height–DH): utvrđena apsolutna visina odnosno visina iznad nadmorske visine praga sletne staze tijekom preciznog prilaženja ili prilaženja s vertikalnim navođenjem na kojoj se mora započeti postupak neuspjelog prilaženja ako ne postoji potrebna vidljivost vizualnih orijentira za nastavak prilaženja;

9. apsolutna visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance altitude – OCA) odnosno visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance height-OCH): najniža apsolutna visina odnosno najniža visina iznad nadmorske visine praga uzletno-sletne staze ili nadmorske visine aerodroma ispod koje nije osigurano održavanje propisanih vertikalnih minimalnih odstojanja od prepreka tijekom prilaženja ili neuspjelog prilaženja;

10. automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (automatic terminal information service-ATIS): automatsko prosljeđivanje tekućih i redovitih informacija zrakoplovima u dolasku i odlasku pomoću stalnog i ponavljanog radioemitiranja tijekom dana ili njegovog utvrđenog dijela;

11. balon: zrakoplov lakši od zraka, bez motora;

12. baza oblaka (ceiling): visina donje granice najnižeg sloja oblaka iznad zemlje ili vode ispod 20 000 stopa (6000 m) koji pokriva više od polovine neba;

13. bolnički let (ambulance flight): zračni prijevoz oboljelih ili ozlijeđenih osoba koje su već zdravstveno zbrinute u bolnici i koje su sposobne za prijevoz zrakom radi daljnjeg zbrinjavanja u drugoj bolnici;

14. centar za pružanje letnih informacija (flight information centre-FIC): jedinica uspostavljena radi obavljanja usluge pružanja letnih informacija i usluge uzbunjivanja.

15. emitiranje naslijepo (blind transmission): emitiranje jedne radiopostaje prema drugoj u okolnostima kada se ne može uspostaviti dvosmjerna komunikacija, ali se pretpostavlja da je pozivana radiopostaja u stanju primiti poruku;

16. granica valjanosti odobrenja (clearance limit): točka do koje je zrakoplovu izdano odobrenje kontrole zračnog prometa;

17. grupni let (formation flight): vrsta leta kod kojega dva ili više zrakoplova, uz prethodni dogovor pilota zrakoplova, lete u istom smjeru uz održavanje horizontalnog i visinskog odstojanja;

18. hidroavion: avion koji može uzletjeti i sletjeti na vodenu površinu;

19. HKZP: Hrvatska kontrola zračne plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću, osnovano posebnim zakonom, za obavljanje poslova kontrole zračne plovidbe u Republici Hrvatskoj;

20. IFR let (IFR flight): let koji se obavlja prema pravilima instrumentalnog letenja (Instrument Flight Rules);

21. instrumentalni meteorološki uvjeti (instrument meteorological conditions-IMC): meteorološki uvjeti (vidljivost, odstojanje od oblaka i baza oblaka) manji od minimuma utvrđenih za vizualne meteorološke uvjete;

22. izvještaj iz zraka (air-report): izvještaj iz zrakoplova u letu, sastavljen u skladu sa zahtjevima o javljanju pozicije, te prosljeđivanju operativnih i/ili meteoroloških informacija;

23. jedinica koja pruža operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services unit – ATS unit): opći pojam koji označava jedinicu kontrole zračnog prometa, centar za pružanje letnih informacija ili prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa;

24. kapacitet kontrole zračnog prometa (ATC capacity): sposobnost obavljanja poslova i zadaća sustava kontrole zračnog prometa, bilo kojeg njezinog podsustava ili radnog mjesta za vođenje zrakoplova tijekom normalnog odvijanja letova;

25. kontrolirani let (controlled flight): svaki let za koji je potrebno pribaviti odobrenje kontrole zračnog prometa;

26. kontrolirana zona (control zone-CTR): kontrolirani zračni prostor koji se prostire od zemljine površine do određene gornje granice;

27. kontrolirani zračni prostor (controlled airspace-CTA): zračni prostor određenih dimenzija unutar kojega se kontrola zračnog prometa provodi u skladu s klasifikacijom zračnog prostora;

28. letjelica bez posade (unmanned aerial vehicle): bespilotni zrakoplov u smislu članka 8. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu koji leti bez zapovjednika zrakoplova u pilotskoj kabini i koji je ili daljinski i u potpunosti upravljan s drugog mjesta (sa zemlje, iz drugog zrakoplova ili iz svemira) ili programiran i potpuno autonoman.

29. letna putanja (flight path): putanja težišta zrakoplova u odnosu na određenu točku;

30. Machov broj (Mach number-M): bezdimenzionalni broj koji označava omjer (kvocijent) između stvarne brzine objekta (zrakoplova) i brzine zvuka.

31. mikrolaki avion (microlight aeroplane): zrakoplov jednosjed ili dvosjed, pokretan motorom, kojem je minimalna brzina pri najvećoj dopuštenoj masi i oduzetoj snazi motora manja od 65 km/h, a kojim se upravlja premještanjem težine pilota i/ili aerodinamčkim upravljačkim kormilom, a čija najveća dopuštena uzletna masa ne prelazi 300 kg kod jednosjeda, 450 kg kod dvosjeda odnosno u amfibija i hidro izvedbi 10% više od tih masa;

32. minimalna sektorska apsolutna visina (minimum sector altitude-MSA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti, a koja osigurava minimalno nadvisivanje svih objekata od 1 000 stopa unutar sektora polumjera 25 NM čije se središte nalazi na poziciji radionavigacijskog sredstva;

33. minimalna apsolutna visina snižavanja (minimum descent altitude-MDA) odnosno minimalna visina snižavanja (minimum descent height-MDH): utvrđena apsolutna visina ili visina tijekom nepreciznog prilaženja ili prilaženja kruženjem ispod koje se snižavanje ne smije nastaviti bez potrebne vidljivosti zemaljskih orijentira;

34. minimalna apsolutna visina radarskog vektoriranja (minimum radar vectoring altitude-MRVA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti u svrhu radarskog vektoriranja IFR letova, obzirom na minimalnu sigurnu razinu i strukturu zračnog prostora (donja granica kontroliranog zračnog prostora zajedno sa zaštitnim slojem (buffer) od 500 stopa);

35. minimalna područna apsolutna visina (area minimum altitude – AMA): najniža apsolutna visina koja se može koristiti u instrumentalnim meteorološkim uvjetima, a osigurava nadvisivanje svih prepreka unutar određenog područja od minimalno 1 000 stopa (300 m) ili u planinskom području minimalno 2 000 stopa (600 m) zaokruženo na najbližih (sljedećih viših) 100 stopa (30 m).

36. nadležna kontrola zračnog prometa (air traffic control unit): pojam koji označava oblasni centar kontrole zračnog prometa, prilaznu kontrolu zračnog prometa ili aerodromsku kontrolu zračnog prometa;

37. noć (night): vremensko razdoblje koje počinje pola sata nakon zalaska sunca i završava pola sata prije izlaska sunca;

38. objavljivanje na način uobičajen u zračnom prometu: objavljivanje u »Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP)« ili žurnim informacijama (NOTAM), ili okružnicom zrakoplovnih informacija (AIC), ili drugim posebnim publikacijama,

39. očekivano vrijeme prilaženja (expected approach time-EAT): vrijeme u kojem kontrola zračnog prometa očekuje da će zrakoplov u dolasku nakon čekanja napustiti preletište čekanja radi završetka prilaženja za slijetanje;

40. odobrenje kontrole zračnog prometa (air traffic control clearance): dopuštenje zrakoplovu da nastavi let pod uvjetima koje je utvrdila nadležna kontrola zračnog prometa;

41. opasno područje (danger area): dio zračnog prostora utvrđenih dimenzija u kojem se tijekom određenog vremenskog perioda odvijaju djelatnosti ili postoje okolnosti opasne za odvijanje zračnog prometa;

42. opći zračni promet (general air traffic-GAT): zračni promet koji se obavlja u skladu s ICAO pravilima i postupcima i/ili odgovarajućim nacionalnim propisima, a može uključivati i vojne letove ako ICAO pravila i postupci u potpunosti udovoljavaju operativnim zahtjevima za obavljanje takvih letova;

43. operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services – ATS): opći pojam koji označava uslugu pružanja letnih informacija, uzbunjivanja, savjetodavne usluge kontrole zračnog prometa, ili usluge kontrole zračnog prometa (centar oblasne kontrole, prilazna kontrola ili aerodromska kontrola zračnog prometa);

44. operativni zračni promet (operational air traffic-OAT): zračni promet koji se ne provodi u skladu s pravilima i postupcima za opći zračni promet (GAT) i za koji su pravila i postupci posebno utvrđeni, a može uključivati i civilne letove (npr. probni letovi koji zahtijevaju određeno odstupanje od ICAO pravila i postupaka kako bi se udovoljilo operativnim zahtjevima za obavljanje tih letova);

45. osnovni zaokret (base turn): zaokret zrakoplova u fazi početnog prilaženja između završetka putanje odleta i početka putanje međuprilaženja ili putanje završnog prilaženja;

46. ovjesna jedrilica (hang glider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed bez motora:

– polukrute osnovne konstrukcije, kojim se u pravilu upravlja premještanjem težine pilota i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra, može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota;

– krute osnovne konstrukcije, kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota;

– krute osnovne konstrukcije, kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji ne može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota;

47. parajedrilica (paraglider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed, bez motora, koji nema krutu osnovnu konstrukciju i može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra, njime se aerodinamički upravlja oko sve tri osi pomoću lijeve i desne komande povezane za izlazne krajeve krila, može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota;

48. pilot zrakoplova (aircraft pilot): osoba koja rukuje sustavom za upravljanje zrakoplova tijekom vremena leta;

49. plan leta (flight plan): određene informacije koje se podnose jedinicama koje pružaju operativne usluge kontrole zračnog prometa, a odnose se na namjeravani let ili na dio leta zrakoplova;

50. planinsko područje (mountainous area): područje promjenjivog profila terena u kojem se na udaljenosti 18,5 km (10 NM) nadmorska visina terena mijenja za više od 3 000 stopa (900 m);

51. posebni VFR let (special VFR flight): VFR let čije obavljanje unutar kontrolirane zone odobri nadležna kontrola zračnog prometa u meteorološkim uvjetima koji su ispod vizualnih meteoroloških uvjeta;

52. postupak čekanja (holding procedure): unaprijed utvrđeni manevar u svrhu zadržavanja zrakoplova unutar utvrđenog zračnog prostora u očekivanju daljnjeg odobrenja;

53. postupak instrumentalnog prilaženja (instrument approach procedure): niz unaprijed utvrđenih manevara zrakoplova pomoću letačkih instrumenata s utvrđenom zaštitom od prepreka koji započinje od preletišta početnog prilaženja ili od početka utvrđene dolazne rute do točke s koje se slijetanje može završiti, odnosno ako se slijetanje ne završi do pozicije na kojoj se primjenjuju mjerila za nadvisivanje prepreka za čekanje ili rutu;

54. postupak neuspjelog prilaženja (missed approach procedure): postupak koji se provodi ako nije moguće nastaviti postupak prilaženja.

55. povratni postupak (reversal procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu promjenu smjera tijekom segmenta početnog prilaženja postupka instrumentalnog prilaženja. Slijed može sadržavati proceduralne ili osnovne zaokrete.

56. predani plan leta (filed flight plan-FPL): plan leta kako ga je je pilot zrakoplova ili njegov ovlašteni predstavnik ispunio i predao prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa bez naknadnih izmjena;

57. predviđeno trajanje leta (estimated elapsed time-EET): predviđeno vrijeme potrebno za let između dvije značajne točke;

58. predviđeno vrijeme dolaska (estimated time of arrival-ETA): za IFR letove to je predviđeno vrijeme dolaska na poziciju iznad određene točke utvrđene pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja, ili ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji, vrijeme u kojem će zrakoplov stići na poziciju iznad aerodroma. Za VFR letove to je predviđeno vrijeme dolaska na poziciju iznad aerodroma;

59. predviđeno vrijeme početka vožnje (estimated off-block time-EOBT): predviđeno vrijeme u kojem će zrakoplov započeti kretanje povezano s odlaskom;

60. preletište međuprilaženja (intermediate fix-IF): točka koja označava kraj početnog segmenta i početak međusegmenta. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint).

61. preletište početnog prilaženja (initial approach fix – IAF): Točka koja označava početak početnog segmenta i kraj dolaznog segmenta ako postoji. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint).

62. preletište završnog prilaženja (final approach fix-FAF): Točka koja označava kraj međusegmenta i početak segmenta završnog prilaženja. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint).

63. prijelazna razina (transition level): prva najniža razina leta iznad prijelazne apsolutne visine koja se može koristiti;

64. prijelazna apsolutna visina (transition altitude): apsolutna visina na kojoj ili ispod koje se vertikalna pozicija zrakoplova određuje u odnosu na apsolutne visine;

65. prijelazni sloj (transition layer): zračni prostor između prijelazne apsolutne visine i prijelazne razine;

66. prilaženje kruženjem (circling approach): nastavak postupka instrumentalnog prilaženja koji omogućuje vizualno kruženje (oko aerodroma) prije slijetanja;

67. privremeno izdvojeno područje (temporary segregated area-TSA): zračni prostor utvrđenih dimenzija koji je tijekom određenog vremenskog perioda privremeno rezerviran, poradi sigurnosti zračnoga prometa, isključivo za vojne letove;

68. putanja (track): okomita projekcija letne putanje zrakoplova na zemljinu površinu, čiji je smjer u bilo kojoj točki obično izražen u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever;

69. putna razina (cruising level): razina koju zrakoplov održava tijekom značajnijeg dijela leta;

70. proceduralni zaokret (procedure turn): manevar koji započinje zaokretom koji odstupa od utvrđene putanje i nastavlja se zaokretom u suprotnom smjeru kako bi se zrakoplovu omogućilo priključenje i nastavljanje leta u smjeru suprotnom od utvrđene putanje;

71. produljeni postupak (racetrack procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu smanjenje apsolutne visine tijekom segmenta početnog prilaženja i/ili uspostavljanje doletne putanje u slučajevima kad ulaz u povratni postupak nije moguć.

72. prometna informacija (traffic advisory-TA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova ukazuje na to da određeni zrakoplov u njihovoj blizini (tzv. uljez) predstavlja moguću opasnost.

73. putno penjanje (cruise climb): tehnika putnog letenja kojom se neto povećanje apsolutne visine ostvaruje smanjenjem mase aviona;

74. rasteretna ruta (off-load route): utvrđena ruta između određenih točaka ili područja koju predlaže središnja jedinica za upravljanje protokom zračnoga prometa kad se na željenoj ruti odnosno rutama na koje utječe orijentacija prometa očekuje kašnjenje;

75. rezolucijska informacija (resolution advisory-RA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova preporuča:

– manevar s ciljem uspostavljanja odstojanja od svih zrakoplova koji predstavljaju opasnost, ili

– ograničenje manevra s ciljem održavanja postojećeg odstojanja.

76. ruta (air traffic services route-ATS route): ruta utvrđena za usmjeravanje protoka prometa prema potrebama za obavljanje kontrole zračnoga prometa, a označava zračni put, savjetovanu rutu, kontroliranu ili nekontroliranu rutu, standardnu odlaznu rutu, standardnu dolaznu rutu, rutu za prostornu navigaciju, uvjetnu rutu itd.;

77. razina (level): opći pojam koji se odnosi na vertikalnu poziciju zrakoplova u letu, a označava visinu, apsolutnu visinu ili razinu leta;

78. razina leta (flight level-FL): površina stalnog atmosferskog tlaka određena u odnosu na specifičnu vrijednost tlaka od 1013.25 hPa koja je od drugih takvih površina razdvojena određenim intervalima tlaka,

79. signalna površina (signal area): područje na aerodromu koje se koristi za postavljanje zemaljskih signala;

80. slijed prilaženja (approach sequence): slijed po kojem su dva ili više zrakoplova dobila odobrenje za prilaženje radi slijetanja na aerodrom;

81. smjer leta (heading): usmjerenje uzdužne osi zrakoplova izraženo u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever;

82. standardni instrumentalni odlazak (standard instrument departure – SID): utvrđena IFR odlazna ruta koja povezuje određeni aerodrom ili određenu uzletno-sletnu stazu aerodroma s određenom značajnom točkom od koje započinje rutni dio leta, a koja se obično nalazi na utvrđenoj ATS ruti.

83. status leta (flight status): oznaka koja naznačuje da li zrakoplov zahtijeva poseban postupak prilikom pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa;

84. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara (airborne collision avoidance system-ACAS): sustav uređaja u zrakoplovu koji radi na temelju signala SSR transpondera i ne ovisi o zemaljskoj opremi, a pruža informacije pilotu o mogućim konfliktnim situacijama sa zrakoplovima opremljenima SSR transponderom;

85. točka neuspjelog prilaženja (missed approach point-MAPt): točka u postupku instrumentalnog prilaženja na kojoj odnosno prije koje pilot zrakoplova mora započeti propisani postupak neuspjelog prilaženja kako minimalno nadvisivanje prepreka ne bi bilo narušeno;

86. trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL): plan leta koji se odnosi na seriju redovitih individualnih letova koji se često ponavljaju i imaju jednake osnovne značajke, a kojeg operator predaje ATS jedinicama radi spremanja i višekratnog korištenja.

87. ukupno predviđeno trajanje leta (total estimated elapsed time-total EET): za IFR letove to je predviđeno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska na određenu točku utvrđenu pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja, a ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji, vrijeme do dolaska zrakoplova iznad aerodroma odredišta. Za VFR letove to je predviđeno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska iznad aerodroma odredišta;

88. uputa kontrole zračnog prometa (air traffic control instruction): je RTF komunikacijom izdana smjernica kontrole zračnog prometa, kojom se od pilota zahtijeva poduzimanje određenih mjera;

89. usluga pružanja letnih informacija (flight information service-FIS): usluga uspostavljena u svrhu pružanja savjeta i informacija potrebnih za sigurno, redovito i učinkovito obavljanje letova;

90. usluga uzbunjivanja (alerting service): usluge koje se obavljaju u svrhu izvještavanja određenih nadležnih tijela i drugih osoba o zrakoplovu kojemu je potrebna pomoć potrage i spašavanja te po potrebi pružanja podrške i pomoći tim tijelima odnosno osobama tijekom potrage i spašavanja zrakoplova;

91. uvjetno zabranjeno područje (restricted area): dio zračnog prostora Republike Hrvatske, utvrđenih dimenzija, iznad određenog područja u kojemu se zračni promet, u određeno vrijeme i uz određene uvjete, ne može obavljati;

92. tekući plan leta (current flight plan-CPL): plan leta kojeg je prihvatio prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa ili jedinica kontrole zračnog prometa i koji uključuje sve njegove izmjene nastale tijekom leta koje su prouzročene izdavanjem odgovarajućih odobrenja kontrole zračnog prometa;

93. VFR let (VFR flight): let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (Visual Flight Rules);

94. vidljivost pri tlu (ground visibility): vidljivost na aerodromu koju je utvrdio ovlašteni motritelj ili automatski sustav;

95. vidljivost u letu (flight visibility): vidljivost iz pilotske kabine u smjeru kretanja zrakoplova u letu;

96. visina (height): vertikalno odstojanje razine, točke ili objekta koji se smatra točkom, mjereno od utvrđene vrijednosti (QFE postavljanje visinomjera),

97. vizualno prilaženje (visual approach): prilaženje zrakoplova tijekom IFR leta, u kojemu dio ili potpuni postupak instrumentalnog prilaženja nije završen, te se prilaženje obavlja uz vidljivost terena;

98. vizualni meteorološki uvjeti (visual meteorological conditions-VMC): meteorološki uvjeti (vidljivost, odstojanje od oblaka i baza oblaka) jednaki ili veći od utvrđenih minimuma;

99. zabranjeno područje (prohibited area): dio zračnoga prostora Republike Hrvatske utvrđenih dimenzija u kojemu je obavljanje zračnoga prometa zabranjeno;

100. Zahtijevana navigacijska sposobnost (required navigation performance-RNP): iskaz o navigacijskoj sposobnosti neophodnoj za operacije u određenom zračnom prostoru.

101. zapovjednik zrakoplova (pilot-in-command-PIC): osoba s pravom konačne odluke, odgovorna za upravljanje i posluživanje zrakoplova tijekom vremena leta i na tlu;

102. završno prilaženje (final approach): dio postupka instrumentalnog prilaženja koji započinje na utvrđenom preletištu ili točki završnog prilaženja, a ako preletište ili točka završnog prilaženja nisu utvrđeni, koji započinje:

1. nakon završetka posljednjeg proceduralnog zaokreta, osnovnog zaokreta ili doletnog zaokreta produljenog postupka ako je utvrđen, odnosno

2. u točki u kojoj se zrakoplov priključuje posljednjoj utvrđenoj putanji u postupku prilaženja, a završava u točki koja se nalazi u okolici aerodroma s koje se može sletjeti ili započeti postupak neuspjelog prilaženja;

103. zona aerodromskog prometa (aerodrome traffic zone-ATZ): zračni prostor određenih dimenzija utvrđen oko aerodroma u svrhu zaštite aerodromskog prometa.

104. zrakoplovni model: zrakoplov bez posade, teži od zraka, sposoban za letenje, poglavito razvijen i upotrebljavan u sportske svrhe.

105. zrakoplovno-sportska letjelica: zrakoplov s posadom, teži od zraka, sa ili bez motora (padobran, mikrolaki avion, parajedrilica, ovjesna jedrilica i sl.).

(2) Kratice koje se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. ACAS – Airborne collision avoidance system, sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara

2. ADF – Automatic direction finding equipment, automatski radiokompas

3. AFIL – Flight plan filed in the air, plan leta predan iz zraka (tijekom leta)

4. AFIS – Aerodrome flight information service, usluga pružanja aerodromskih letnih informacija

5. ATC – Air traffic control, kontrola zračnog prometa

6. ATFM – Air traffic flow management, upravljanje protokom zračnog prometa

7. CDA – Continuous descent approach, prilaženje s neprekinutim snižavanjem

8. CTOT – Calculated take-off time, proračunato vrijeme uzlijetanja

9. DME – Distance measuring equipment, daljinomjer

10. EAT – Expected approach time, očekivano vrijeme prilažanja

11. ELT – Emergency locator transmitter, odašiljač za lociranje u slučaju nužde

12. EPNdB – Effective Perceived Noise dB, efektivna buka izražena u dB

13. FAF – Final approach fix, preletište završnog prilaženja

14. FAP-Final approach point, točka završnog prilaženja

15. FAR – Federal Aviation Regulations, Savezni zrakoplovni propisi (SAD)

16. FIR – Flight information region, područje letnih informacija

17. FIS – Flight information service, usluga pružanja letnih informacija.

18. FL – Flight level, razina leta

19. GND – Ground, tlo (zemlja)

20. GP-Glide path, odašiljač putanje poniranja

21. IAF – Initial approach fix, preletište početnog prilaženja

22. IAS – Indicated airspeed, indicirana brzina

23. IF – Intermediate fix, preletište međuprilaženja

24. IFR – Instrument flight rules, pravila instrumentalnog letenja

25. ILS – Instrument landing system, sustav za instrumentalno slijetanje

26. JAR-Joint Aviation Requirements, zahtjevi Zajedničkih zrakoplovnih vlasti

27. LLZ-Localizer, odašiljač pravca slijetanja

28. M – Mach number, Machov broj

29. MAPt – Missed approach point, točka neuspjelog prilaženja

30. MDA – Minimum descent altitude, minimalna apsolutna visina snižavanja

31. MDH – Minimum descent height, minimalna visina snižavanja

32. MLS – Microwave landing system, mikrovalni sustav za slijetanje

33. MSA – Minimum sector altitude, minimalna sektorska apsolutna visina

34. MSL – Mean sea level, srednja razina mora

35. MTOM – maximum take-off mass, najveća dopuštena uzletna masa.

36. NDB – Non-directional radio beacon, neusmjereni radiofar

37. PAR-Precision approach radar, radarski sustav za precizno prilaženje

38. PIREP – Pilot report, izvještaj pilota

39. QDM – Magnetic heading (zero wind), magnetski smjer leta (u uvjetima bez vjetra)

40. QDR – Magnetic bearing, magnetski navigacijski smjer

41. QFE – Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold), tlak zraka na razini aerodroma (ili na pragu uzletno-sletne staze)

42. QNE – Altimeter subscale set to 1013.2 hPa, visinomjer postavljen na 1013.2 hPa

43. QNH – Altimeter subscale setting to obtain elevation when on the ground, visinomjer postavljen za dobivanje nadmorske visine

44. QTE – True bearing, stvarni navigacijski smjer

45. RNAV – Area navigation, prostorna navigacija

46. RNP – Required navigation performance, zahtijevana navigacijska sposobnost

47. RPL – Repetitive flight plan, trajni plan leta

48. RVSM – Reduced vertical separation minimum, smanjeni minimum vertikalnog razdvajanja (300 m (1 000 ft) od i uključujući FL 290 do i uključujući FL 410)

49. SID – Standard instrument departure, standardni instrumentalni odlazak

50. SIGMET – Significant meteorological information, značajne meteorološke informacije

51. SRA – Surveillance radar approach, prilaženje pomoću nadzornog radara

52. SSR – Secondary surveillance radar, sekundarni nadzorni radar

53. TCAS – Traffic alert and collision avoidance system, sustav signaliziranja opasnosti i davanja uputa za izbjegavanje sudara

54. VFR – Visual flight rules, pravila vizualnog letenja

55. VHF – Very high frequency, vrlo visoka frekvencija (30 – 300 MHz)

56. VOR-Very high frequency omnidirectional radio range, VHF svesmjerni radiofar
admin2
 

Re: Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Postby admin2 on 26 Jun 2008, 22:26

Riker wrote:Ajde kad je ova tema, jedno pitanje.

Kakve su regule, i molio bih link ako može, u letenju recimo modela jedrilica (bez motora) ili balona (također bez motora).

Dali ima kakvih ograničenja tipa "ne smije se iznad naseljenog, ili smije ali uz uvjete te i te" i tako dalje.

Danke :wink:
admin2
 

Re: Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Postby admin2 on 26 Jun 2008, 22:26

Firewall wrote:Nikakva letjelica nesmije ući u kontroliranu zonu aerodroma CTR bez znanja i dopuštenja kontrolora leta, ostala područja za takve letjelice su dozvoljene ispod 300m
admin2
 

Re: Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Postby admin2 on 26 Jun 2008, 22:26

treb wrote:
Riker wrote:Ajde kad je ova tema, jedno pitanje.

Kakve su regule, i molio bih link ako može, u letenju recimo modela jedrilica (bez motora) ili balona (također bez motora).

Dali ima kakvih ograničenja tipa "ne smije se iznad naseljenog, ili smije ali uz uvjete te i te" i tako dalje.

Danke :wink:


http://www.caf.hr/jedrodoc.php

Ovo stoji za aerodromske zone.

Međutim, naravno da jedriličari mogu (i moraju) letjeti i daleko više od 300 m. Na 300 m jedrilice već moraju biti u školskom krugu i pripremi za slijetanje. U HR se jedri do baze oblaka, što bude do max nekih 2400 m. Naravno, postoje i zone u kojima se ne leti ili se leti uz prethodnu najavu kontroli leta (kad se rade preleti).
admin2
 

Re: Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Postby admin2 on 26 Jun 2008, 22:27

Firewall wrote:Ako su na većim visinama od dopuštene granice slobodnog leta, obavezno se moraju javiti kontroli leta bez obzira. Ako su van aerodromskog kruga-zone onda se javljaju terminalu ili prilaznoj kontroli. Naravno unutar aerodromske zone ne postoji granica slobodnog leta.
admin2
 

Re: Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Postby admin2 on 26 Jun 2008, 22:27

treb wrote:No, činjenica je da nitko ne ide u zrak bez prethodne najave. Ovaj dio s preletima me tek očekuje na proljeće, pa nisam još potpuno upoznat. :)
admin2
 

Re: Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Postby admin2 on 26 Jun 2008, 22:27

Firewall wrote:Sretno i čuvaj se.
admin2
 

Re: Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Postby admin2 on 26 Jun 2008, 22:27

Riker wrote:A što ako se leti daleko od aerodroma, jel se trebam najavljivati?

I samo još jedno pitanje - kakva je situacija iznad naseljenih mjesta. Dali se moram kome javit - poglavarstvu grada, policiji?
admin2
 

Re: Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Postby admin2 on 26 Jun 2008, 22:28

treb wrote:
Riker wrote:A što ako se leti daleko od aerodroma, jel se trebam najavljivati?

I samo još jedno pitanje - kakva je situacija iznad naseljenih mjesta. Dali se moram kome javit - poglavarstvu grada, policiji?


Znam da je situacija s ultralakim letjelicama takva da ako si daleko od aerodroma, ne letiš brže od 100 i sitno i ne ideš iznad 300 m, nema nitko ni načina da te kazni. Imam blizu jednog UL-ovca koji nema nikakvih dozvola ni registracije i leti već godinama. Pamet u glavu i zasad je sve OK.
admin2
 

Re: Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Postby admin2 on 26 Jun 2008, 22:28

Firewall wrote:
Riker wrote:A što ako se leti daleko od aerodroma, jel se trebam najavljivati?

I samo još jedno pitanje - kakva je situacija iznad naseljenih mjesta. Dali se moram kome javit - poglavarstvu grada, policiji?


Uvijek se mora najaviti polijetanje, zbog sigurnosti zračnog prometa, a propisi tretiraju let iznad naseljenih mjesta jednako, osim ako mjesto ne spada u kontroliranu ili zabranjenu zonu. Također treba se pridržavati propisa o letu u blizini zapreka (tornjevi, dimnjaci)
Nego zanima me kakva su bila pravila letenja u blizini aerodroma Željava. Aerodrom jedva da je bio ucrtan na zrakoplovnim kartama. Dokle se prostirala aerodromska zona i da li je (a vjerojatno je) bila definirana kao zabranjena zona.
admin2
 

Re: Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Postby admin2 on 26 Jun 2008, 22:28

Firewall wrote:Evo tu imaju sve zakonske propise i akte vezane uz kontrolu leta, aerodrome, zrakoplove i sl.
http://www.caacro.hr/main.asp?ID=5
admin2
 

Re: Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Postby admin2 on 26 Jun 2008, 22:28

admin2
 

Re: Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Postby AutoExpert on 20 Oct 2009, 13:00

A koliko ima ukupno kratera po svim pistama i koja pista je najvishe onesposobljena?
ovo je dobar nacin za popravku....
AutoExpert
Elitni forumaš
Elitni forumaš
 
Posts: 967
Joined: 25 Jan 2009, 01:31

Re: Općenito o poletno sletnim stazama i aerodromima

Postby AutoExpert on 20 Oct 2009, 13:06

E kad bi se znala cena objekta pa da se jure investitori..........nije mi jasno zasto nece da ga prodaju????
AutoExpert
Elitni forumaš
Elitni forumaš
 
Posts: 967
Joined: 25 Jan 2009, 01:31

Next

Return to Piste i vanjski objekti

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest